Adatkezelő: Rák Edit

Az adatkezelési azonosítószám: NAIH-76969/2014.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Bulcsú utca 19.

Adószám: 66489498-2-41

Email cím: info@ingatlan-tanacsado.hu

Központi telefonszám: +36 30 547 7800

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy regisztrációhoz kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

 

I. Bevezetés

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) Rák Edit EV. által kínált szolgáltatások, különös tekintettel az előfizetéses szolgáltatásokra, tréningekre, ingyenes vagy fizetős online vagy hanganyagok letöltésére/megvásárlására, illetve az információt kérő online és offline formokon önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.
 1. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Irányelvek rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt érvénye
 1. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
 1. Mind az Adatkezelési Irányelvek mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk
 1. Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott
 1. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Netmask Interaktiv mindenkori székhelye.

  A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Netmask Interactive Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Nővér u. 110

Központi email cím: info@netmask.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-954570

Adószám: 23134339-2-41

Közösségi adószám: HU23134339

 

II. Alapvetések

 1. Rák Edit EV a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 1. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 1. Rák Edit EV kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja Rák Edit EV. amennyiben szükség es az érdekmérlegelés elve szerint kezel adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben az neki joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 1. Rák Edit EV minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 1. A jelen jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2 évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

 

III.  Adatkezelés célja és jogalapja

 1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
  • az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;
  • kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
  • ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;
  • a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
  • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
  • külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
  • megrendelés esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása;
  • harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.
 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó évi CXVII., 2000. évi C.  és  2003. évi  XCII.  törvényeken – alapul.  Eltérő  rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1- 3911400,www.naih.hu).

Budapest, 2014. augusztus